Regulamin 2018

I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem Konferencji Future Dev Day 2018, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445, zwana dalej Organizatorem.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.futuredevday.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: fdd@future-processing.com.

§3

Celem Konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania.

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w roli prelegenta

§4

 1. Prelegentami Konferencji mogą zostać pracownicy oraz współpracownicy firmy Future Processing Sp. z o.o., a także inne osoby zaproszone przez Organizatora.
 2. Zbieranie zgłoszeń (zwane dalej: „Call for Proposals”) trwa (włącznie) do 16 września 2018 roku.
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń. O zmianie terminu Organizator poinformuje na stronie internetowej opisanej w § 2.
 4. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia za udział w Konferencji.
 5. Warunkiem uczestniczenia w Konferencji w roli prelegenta jest zarejestrowanie się przez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji oraz uzyskanie pozytywnej oceny Organizatora, o której mowa w § 5 ust. 1.
 6. Wysłanie zgłoszenia przez formularz obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych, wypełnienia obowiązkowych pól formularza oraz akceptacji regulaminu Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 8. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  1. utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji Future Dev Day 2018,
  2. wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w ramach Future Dev Day 2018 w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocją i marketingiem firmy Future Processing Sp. z o.o.),
  3. rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz wystąpień prelegentów, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, w czasie Konferencji Future Dev Day 2018,
  4. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2018 oraz następnych jej edycji, w tym w szczególności, w związku z dokonaniem wyboru prelegentów i przeprowadzaniem przez prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia – podawaniem do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód; firma.
 9. Prelegenci mają prawo do dostępu do treści oraz do poprawiania swoich danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji w roli prelegenta.
 11. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

§5

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej propozycji wystąpień.
 2. O wynikach „Call for Proposals” każdy prelegent zostanie poinformowany e-mailowo do dnia 24 września 2018 roku.
 3. Każdy, kto otrzymał informację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą jego uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania mu przez Organizatora tej informacji potwierdzić swój udział. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie zrezygnuje z udziału w Konferencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 5. Prelegenci mają prawo do udziału w Konferencji, dlatego nie muszą ponownie rejestrować się jako uczestnicy.

III. Warunki udziału w Konferencji w charakterze uczestnika

§6

 1. Uczestnikiem Konferencji staje się każda osoba, która przejdzie proces rejestracji, czyli wyśle swoje zgłoszenie przez odpowiedni formularz na stronie Konferencji, otrzyma e-mail z decyzją Organizatora o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji i potwierdzi swój udział klikając odpowiedni link zamieszczony w e-mailu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl), przy czym:
  1. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, która odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl),
  2. liczba miejsc jest ograniczona, o wyborze uczestników Konferencji decyduje Organizator.
 3. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 4. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do każdej osoby, która dokonała rejestracji.
 5.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do rejestracji we własnym imieniu, nie ma możliwości rejestracji osób trzecich.
 6. Organizator w sprawach związanych z udziałem w Konferencji będzie kontaktować się bezpośrednio z uczestnikami.

§7

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2018 i następnych edycji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych, udostępnionych podczas Konferencji, w działaniach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
 4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
 5. Organizator będzie się kontaktował z uczestnikami, w tym wysyłał informacje o Konferencji drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres email.

IV. Przebieg konferencji

§8

 1. Po przybyciu na miejsce Konferencji, prelegenci, uczestnicy i zaproszeni goście zobowiązani są do zgłoszenia się do punktu rejestracyjnego, w którym otrzymają identyfikator.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Konferencji zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.
 3. Podczas Konferencji Organizator zapewnia ciepły posiłek, przekąski oraz napoje.
 4. Organizator nie zapewnia noclegów ani przejazdu na miejsce Konferencji.
 5. Każdy prelegent i uczestnik Konferencji ma zagwarantowany wstęp na spotkanie integracyjne (afterparty), które odbędzie się po zakończeniu konferencji, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 6. Program Konferencji został opublikowany na stronie www.futuredevday.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.

V. Warunki ogólne

§9

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.2. Dane osobowe Prelegentów i Uczestników wykorzystywane będą w celach opisanych w niniejszym regulaminie i do udzielania informacji Prelegentom i uczestnikom podczas rejestracji, do czasu cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Zgody, o których mowa w §4 ust. 8 lit. b, §7 ust. 2 – 3 mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres fdd@future-processing.com. Odwołanie zgód, o których mowa w §4 ust.8 lit. d oraz w §7 ust. 1 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Odwołanie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, o której mowa jest w §7 ust. 3 może być cofnięte jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Future Processing nie może wykorzystywać wizerunku uczestnika, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia wizerunek został już wykorzystany.
 4. Wysyłając zgłoszenie prelegent bądź uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 5. Prelegent bądź uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 6. Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień swojej niepełnosprawności mogą mieć problem z samodzielnym uczestnictwem w Konferencji, proszone są o przyjście w towarzystwie osoby asystującej (opiekuna).
 7. Opiekun osoby niepełnosprawnej, podobnie jak pozostali uczestnicy Konferencji, zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 8. O przybyciu w towarzystwie opiekuna należy poinformować Organizatora drogą mailową do 2 dni od zarejestrowania się na Konferencję.
 9. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

VI. Konkursy

§10

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani Współorganizatora, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora bezpośrednio oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.

VII. Postanowienia końcowe

§11

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konferencji, a w przypadku prelegentów – również zgody na wykorzystanie ich wizerunku i danych osobowych w sposób określony w §4, ust. 8, lit. a, b, d.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.futuredevday.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 4. Wszelkie spory związane z różną interpretacja niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 5. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Na Konferencji obowiązuje zakaz reklamowania innych przedsiębiorstw niż Future Processing Sp. z o.o., ich produktów i organizowanych przez nie wydarzeń oraz prowadzenia działań rekrutacyjnych bez zgody Organizatora.
 8. Prelegenci i uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się z nimi.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z prelegentami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
Ta strona używa plików cookies