Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem Konferencji Future Dev Day 2016, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445 zwana dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się 25 listopada 2016r. w budynku Cechowni na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 37.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.futuredevday.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: fdd@future-processing.com.

§3

Celem Konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania.

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w roli prelegenta

§4

 1. Prelegentami Konferencji mogą zostać pracownicy oraz współpracownicy firmy Future Processing Sp. z o.o., a także inne osoby wskazane przez Organizatora.
 2. Call for Proposals trwa do 18 września 2016 roku.
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z prelegentami w trakcie nadsyłania zgłoszeń, czyli do dnia 18 września 2016 roku.
 5. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora oraz zakłócających Call for Proposals.
 6. Udział w Konferencji jest dobrowolny i bezpłatny. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia.
 7. Warunkiem uczestniczenia w Konferencji w roli prelegenta, jest zarejestrowanie się przez odpowiedni formularz, dostępny na stronie internetowej Konferencji oraz uzyskanie pozytywnej oceny Organizatora, o której mowa w §5 ust. 1.
 8. Wysłanie formularza obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych, wypełnienia obowiązkowych pól formularza oraz akceptacji regulaminu Konferencji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności, w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 10. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  1. utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji Future Dev Day 2016,
  2. wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w ramach Future Dev Day 2016 w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocją i marketingiem firmy Future Processing Sp. z o.o.),
  3. rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz wystąpień prelegentów, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, w czasie Konferencji Future Dev Day 2016,
  4. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2016 oraz następnych jej edycji, w tym podawania do publicznej wiadomości następujących danych osobowych prelegentów: imię i nazwisko; wykonywany zawód.
 11. Prelegenci mają prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji.
 13. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych  materiałów przez Organizatora.

§5

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej poprawnie wypełnionych formularzy.
 2. O wynikach Call for Proposals każdy prelegent zostanie poinformowany mailowo do dnia 30 września 2016 roku.
 3. Każdy, kto otrzymał informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą jego uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania mu przez Organizatora tej informacji, potwierdzić swój udział. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie rezygnuje z udziału w Konferencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Warunki udziału w Konferencji w charakterze uczestnika

§6

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji zostaną ogłoszone uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
  1. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji,
  2. rejestracja na Konferencję odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl).
  3. rejestracja będzie polegać na odpowiedzi na pytania przygotowane przez Organizatora,
  4. liczba miejsc jest ograniczona,
  5. o wyborze uczestników Konferencji decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń,
  6. rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu 17 października 2016r., a zakończy się 7 listopada 2016r.
 2.  Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 3. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 5. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie elektronicznej na adres fdd@future-processing.com, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Ocena przesłanych przez uczestników odpowiedzi nastąpi w procesie weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora.
 7. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Każdy uczestnik, który pomyślnie przejdzie proces rejestracji, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin potwierdzić swój udział za pośrednictwem linka zamieszczonego w mailu, przesłanym przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji.

§7

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2016 i następnych edycji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych, udostępnionych podczas Konferencji, w działaniach marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
 4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
 5. W trakcie rejestracji na Konferencję uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych Organizatora drogą mailową.
 6. Dane uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail), którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera firmy Future Processing zostaną przekazane firmie odpowiedzialnej za wysyłkę newslettera Future Processing, wyłącznie w celu realizacji usługi wysyłki tego newslettera.

IV. Warunki ogólne

§8

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.2.
 2. Zgody, o których mowa w §4 ust. 10 lit. c, §7 ust. 2 oraz  5-6 mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres fdd@future-processing.com. Odwołanie zgód, o których mowa w §4 ust.10 lit. d oraz w §7 ust. 1 i 3 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Wysyłając zgłoszenie prelegent bądź uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 4. Prelegent bądź uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 5. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

V. Konkursy

§9

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Osoby, uczestniczące w Konferencji w charakterze prelegenta, nie mają prawa do udziału w konkursach. Prawo takie posiadają jedynie uczestnicy Konferencji, osoby niebędące prelegentami i nieposiadające statusu Organizatora czy Współorganizatora.

VI. Postanowienia końcowe

§10

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.futuredevday.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 5. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Prelegenci i uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji.
 8. Prelegenci ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z uczestnikiem Konferencji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z prelegentami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
Ta strona używa plików cookies