Regulamin 2018

I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem Konferencji Future Dev Day 2018, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445, adres e-mail: fdd@future-processing.com,

zwana dalej „Organizatorem”.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.futuredevday.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: fdd@future-processing.com.

§3

Celem Konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania.

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w roli prelegenta

§4

 1. 1. Prelegentami Konferencji mogą zostać pracownicy oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi w parciu o jakąkolwiek podstawę faktyczną lub prawną, a także inne osoby zaproszone przez Organizatora.
 2. 1. Zbieranie zgłoszeń (zwane dalej: „Call for Proposals”) trwa do 16 września 2018 roku (włącznie).
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń. O zmianie terminu Organizator poinformuje na stronie internetowej opisanej w §2.
 4. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia za udział w Konferencji.
 5. Warunkiem uczestniczenia w Konferencji w roli prelegenta jest zarejestrowanie się przez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji oraz uzyskanie pozytywnej oceny Organizatora, o której mowa w §5 ust. 1.
 6. Wysłanie zgłoszenia przez formularz obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych, wypełnienia obowiązkowych pól formularza oraz akceptacji regulaminu Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 8. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  1. utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji Future Dev Day 2018
  2. wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w ramach Future Dev Day 2018 w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocją i marketingiem firmy Future Processing Sp. z o.o.),
  3. rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz wystąpień prelegentów, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, w czasie Konferencji Future Dev Day 2018,
  4. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2018 oraz następnych jej edycji, w tym w szczególności, w związku z dokonaniem wyboru prelegentów i przeprowadzaniem przez prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia – podawaniem do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód; firma.
 9. Prelegenci mają prawo do dostępu do treści oraz do poprawiania swoich danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji w roli prelegenta.
 11. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

§5

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej propozycji wystąpień.
 2. O wynikach „Call for Proposals” każdy prelegent zostanie poinformowany e-mailowo do dnia 24 września 2018 roku.
 3. Każdy, kto otrzymał informację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą jego uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania mu przez Organizatora tej informacji potwierdzić swój udział. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie zrezygnuje z udziału w Konferencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 5. Prelegenci mają prawo do udziału w części wykładowej Konferencji, co oznacza, że nie są zobowiązani do ponownej rejestracji jako uczestnicy.

III. Warunki udziału w Konferencji w charakterze uczestnika

§6 UDZIAŁ W WYKŁADOWEJ CZĘŚCI KONFERENCJI

 1. Część wykładowa Konferencji odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18B.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl), przy czym:
  1. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia, które składać można wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl),
  2. zgłoszenie udziału w wykładach będzie możliwe w dniach 22 – 31 października 2018 r.,
  3. liczba miejsc w części wykładowej jest ograniczona, o wyborze uczestników części wykładowej decyduje Organizator na podstawie odpowiedzi na pytanie zadane podczas dokonywania zgłoszenia,
  4. wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do każdej osoby, która dokonała rejestracji, do dnia 9 listopada 2018 r.
 3. Każdy uczestnik rejestrujący się jedynie na wykłady, zobowiązany jest do rejestracji we własnym imieniu.

§7 UDZIAŁ W WARSZTATOWEJ CZĘŚCI KONFERENCJI

 1. Warsztaty towarzyszące Konferencji odbędą się w piątek, 30 listopada, w siedzibie firmy Future Processing, w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 37a.
 2. Zgłoszenie udziału w warsztatach będzie możliwe na stronie internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl) w dniach 22 października – 13 listopada.
 3. Na każdych z trzech warsztatów dostępnych jest 15 miejsc.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli limit miejsc na dane warsztaty zostanie wyczerpany, wtedy warsztaty te przestaną być widoczne w formularzu rejestracyjnym.
 5. Udział w warsztatach jest odpłatny, płatności należy dokonać w maksymalnym terminie 7 dni po dokonaniu zgłoszenia – przelewem, na numer konta i w terminie wskazanym na fakturze pro-formie przesyłanej na adres mailowy wskazany w procesie dokonywania zgłoszenia. Za termin zapłaty (uiszczenie opłaty za udział w rozumieniu §8 ust 1 tiret drugie) uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora. W przypadku niedokonania wpłaty w zakreślonym terminie zgłoszenie wygasa.
 6. Ceny poszczególnych warsztatów, wskazane w agendzie Wydarzenia, są cenami brutto, doliczono do nich kwotę stanowiącą równowartość podatku VAT, obliczoną w oparciu o stawkę 23%. Ceny nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz dojazdu na miejsce warsztatów, których pokrycie uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
 7. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach (odstąpienia od umowy) za zwrotem wniesionej opłaty do dnia 19 listopada 2018 r. bądź w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy oznaczonego zgodnie z § 8 ust. 1 tiret drugie (którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Organizatora w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać do Organizatora na przykład drogą elektroniczną lub osobiście na adres: fdd@future-processing.com, lub Future Processing sp. z o.o., ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator dokonuje zwrotu ceny warsztatów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Zamawiający niebędący konsumentem ma prawo zgłoszenia rezygnacji uczestnictwa w warsztatach osób przez niego zgłoszonych do dnia 19 listopada 2018 r. – za zwrotem środków.

 8. Organizator niezwłocznie prześle zamawiającemu będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie to zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail zamawiającego, z którego przesłała ona oświadczenie o odstąpieniu lub na adres pocztowy wskazany w korespondencji przesłanej droga pocztową.
 9. Rezygnacja po dniu 19 listopada lub po upływie 14 dni od dnia rejestracji zgodnie z treścią ustępów poprzedzających nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą zamawiającego będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, tj. warsztatów, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia warsztatów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po 19 listopada 2018 r. lub po upływie terminu na odstąpienie od umowy przez Uczestnika będącego konsumentem, zamawiający, za zgodą Organizatora, może wskazać inną osobę, która weźmie udział w warsztatach. W takim przypadku środki nie są zwracane przez Organizatora, zaś wszelkie ewentualne rozliczenia następują pomiędzy zamawiającym a wskazaną przez niego osobą bezpośrednio.
 11. Do 20 listopada 2018 r., na podstawie liczby zebranych zgłoszeń, Organizator potwierdzi realizację każdego z warsztatów, kontaktując się z uczestnikami drogą e-mailową.
 12. W razie niepotwierdzenia warsztatów, z uwagi na niewystarczającą liczbę uczestników Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztów uczestnictwa. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 13. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia warsztatów zgodnie z przygotowanym programem, posiadaną wiedzą i należytą starannością.
 14. Uczestnicy warsztatów są uprawnieni do udziału w wykładowej części konferencji, po dokonaniu rejestracji na tę część (w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć warsztaty i wykłady).
 15. Faktura za udział w warsztatach zostanie dostarczona drogą e-mailową, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
 16. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom warsztatów stanowią wyłączną własność Organizatora i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.). Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione, w tym w szczególności przeprowadzanie na ich postawie wykładów, kursów lub szkoleń. Niniejsze postanowienie nie stanowi i nie może być interpretowane jako przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów.

§8

 1. Uczestnikiem Konferencji staje się każda osoba, która przejdzie proces rejestracji, czyli wyśle swoje zgłoszenie przez odpowiedni formularz na stronie Konferencji i:
  – (w przypadku wykładów) otrzyma e-mail z decyzją Organizatora o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji oraz potwierdzi swój udział klikając odpowiedni link, zamieszczony w tym e-mailu,
  – (w przypadku warsztatów) uiści opłatę za udział. Z tą chwilą umowę dotyczącą udziału w warsztatach uznaje się za zawartą. Umowa zawierana jest na czas wykonania przez strony obowiązków z niej wynikających, nie krócej jednak niż do momentu zakończenia Konferencji.
 2. Zamawiającym staje się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokona zapisu na warsztaty i uiści opłatę za udział w nich. zamawiającym może być uczestnik Konferencji lub firma.
 3. Dane osobowe uczestników i zamawiających, podane podczas rejestracji na Konferencję, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), dla celów organizacji Konferencji, opisanych w Polityce Prywatności FDD 2018. Uczestnicy i zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
 5. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania przez Organizatora wyżej wymienionych materiałów.
 6. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników procesu rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 7. Organizator będzie się kontaktował z uczestnikami, w tym wysyłał informacje o Konferencji drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

IV. Przebieg konferencji

§9

 1. Po przybyciu na miejsce Konferencji, prelegenci, uczestnicy i zaproszeni goście zobowiązani są do zgłoszenia się do punktu rejestracyjnego, w którym otrzymają identyfikator.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Konferencji zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.
 3. Podczas Konferencji Organizator zapewnia przekąski i napoje oraz ciepłe posiłki dla uczestników warsztatów w piątek i części wykładowej w sobotę.
 4. Organizator nie zapewnia noclegów ani przejazdu na miejsce Konferencji. Koszty te pokrywane są przez uczestnika lub prelegenta.
 5. Każdy prelegent i uczestnik Konferencji ma zagwarantowany wstęp na spotkanie integracyjne (afterparty), które odbędzie się po zakończeniu konferencji, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 6. Program Konferencji został opublikowany na stronie www.futuredevday.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.

V. Warunki ogólne

§10

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.
 2. Zgody, o których mowa w §4 ust. 8 lit. b, §8 ust. 3 – 4 mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres fdd@future-processing.com. Odwołanie zgód, o których mowa w §4 ust. 8 lit. d oraz w §8 ust. 3 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika, o której mowa jest w §8 ust. 4 może być cofnięta jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Future Processing nie może wykorzystywać wizerunku uczestnika, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia wizerunek został już wykorzystany.
 4. Wysyłając zgłoszenie prelegent, uczestnik bądź zamawiający (w imieniu uczestnika) oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 5. Prelegent bądź uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpiło ono w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 4, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 6. Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień swojej niepełnosprawności mogą mieć problem z samodzielnym uczestnictwem w Konferencji, proszone są o przybycie w towarzystwie osoby asystującej (opiekuna)
 7. Opiekun osoby niepełnosprawnej, podobnie jak pozostali uczestnicy Konferencji, zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 8. O przybyciu w towarzystwie opiekuna należy poinformować Organizatora drogą e-mailową.
 9. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Organizator jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności mających na celu zapewnienie niezakłóconego przebiegu Konferencji, z możliwością wykluczenia uczestnika bez prawa zwrotu wpłaconych środków. Niezależnie od powyższego uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich wyrządzonych szkód, do pełnej wysokości szkody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić w trakcie trwania procesu rejestracji oraz w trakcie trwania Konferencji, wyrządzone na skutek przyczyn innych niż zawinione działanie lub zaniechanie Organizatora, chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dalej idącą odpowiedzialność. W szczególności Organizator nie odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi.

VI. Konkursy

§11

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani Współorganizatora; niebędące pracownikami ani osobami świadczącymi na rzecz Organizatora usługi w oparciu o jakąkolwiek podstawę faktyczną lub prawną Organizatora, bezpośrednio oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.
 3. Każdy konkurs będzie posiadał odrębny regulamin.

VII. Postanowienia końcowe

§12

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.futuredevday.pl. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i jest zobowiązany poinformować o zmianie droga e-mailową. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 2 dni od dnia ich opublikowania na stronie www.futuredevday.pl. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Konferencji w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie nowych postanowień, jeśli zmiany są istotne oraz dotyczą tej części Konferencji, na którą Uczestnik zgłosił swój udział (wykłady lub warsztaty) przy czym, jeśli uczestnik zgłosił się na obie części Konferencji, to może zrezygnować jedynie z tej części, której dotyczy zmiana.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby powoda.
 4. Reklamacje dotyczące warsztatów mogą być kierowane przez zamawiających będących konsumentami na następujący adres e-mail: fdd@future-processing.com. Zamawiający powinien wskazać w sposób wyraźny i jednoznaczny, na czym polega nienależyte wykonanie umowy dotyczącej warsztatów oraz przedstawić żądanie. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, zaś o wyniku rozstrzygnięcia zamawiający będący konsumentem zostanie poinformowany w korespondencji e-mail skierowanej na adres e-mail uczestnika wskazany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Zamawiający będący konsumentem jest również uprawniony do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem przez Organizatora umowy dotyczącej warsztatów na drodze pozasądowej, w tym poprzez mediację. Wniosek o mediację można skierować do znajdujących się na terenie kraju ośrodków mediacyjnych. Zamawiający będący konsumentem może również zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 6. Zasady dochodzenia roszczeń przez zamawiających niebędących konsumentami określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Na Konferencji obowiązuje zakaz reklamowania innych przedsiębiorstw niż Future Processing Sp. z o.o., ich produktów i organizowanych przez nie wydarzeń, oraz prowadzenia działań rekrutacyjnych bez zgody Organizatora.
 10. Prelegenci i uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji.
 11. Wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowych oraz aktualnych danych kontaktowych ponosi prelegent lub uczestnik, co oznacza, że Organizator nie jest zobowiązany do ich ustalania lub potwierdzania ich prawidłowości.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z prelegentami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Załącznik 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

……………………………
Miejscowość, data

………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Adres

Future Processing Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37a
44-100 Gliwice
fdd@future-processing.com

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja(*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim odstąpieniu od umowy zawartej z Future Processing sp. z o.o. na udział w warsztatach pt. „…………………………..……(*)” w dniu 30 listopada 2018 r., podczas konferencji Future Dev Day.

Data zawarcia umowy: ………………………

……………………………………
Podpis zamawiającego

Ta strona używa plików cookies