Regulamin 2017

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem Konferencji Future Dev Day 2017, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2017r. w budynku Cechowni na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 35a.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.futuredevday.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: fdd@future-processing.com.

§3

Celem Konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy z dziedziny programowania.

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w roli prelegenta

§4

 1. Prelegentami Konferencji mogą zostać pracownicy oraz współpracownicy firmy Future Processing Sp. z o.o., a także inne osoby zaproszone przez Organizatora.
 2. Zbieranie zgłoszeń (zwane dalej: „Call for Proposals”) trwa do 12 września 2017 roku.
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń. O zmianie terminu Organizator poinformuje na stronie internetowej opisanej w § 2.
 4. Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia za udział w Konferencji.
 5. Warunkiem uczestniczenia w Konferencji w roli prelegenta jest zarejestrowanie się przez odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji oraz uzyskanie pozytywnej oceny Organizatora, o której mowa w § 5 ust. 1.
 6. Wysłanie zgłoszenia przez formularz obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych, wypełnienia obowiązkowych pól formularza oraz akceptacji regulaminu Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 8. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  1. przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Future Dev Day 2017 oraz następnych jej edycji, w tym podawania do publicznej wiadomości następujących danych osobowych prelegentów: imię i nazwisko, wykonywany zawód,
  2. utrwalanie wizerunku prelegentów w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji Future Dev Day 2017,
  3. rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz wystąpień prelegentów, w tym również ich wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa i treści przeprowadzonych wykładów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych, w czasie Konferencji Future Dev Day 2017,
  4. wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w ramach Future Dev Day 2017 w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocją i marketingiem firmy Future Processing Sp. z o.o.).
 9. Prelegenci mają prawo do dostępu do treści oraz do poprawiania swoich danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji w roli prelegenta.
 11. Prelegenci nie otrzymają wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

§5

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej propozycji wystąpień.
 2. O wynikach „Call for Proposals” każdy prelegent zostanie poinformowany e-mailowo do dnia 20 września 2017 roku.
 3. Każdy, kto otrzymał informację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą jego uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania mu przez Organizatora tej informacji potwierdzić swój udział. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie zrezygnuje z udziału w Konferencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.
 5. Prelegenci mają prawo do udziału w Konferencji, dlatego nie muszą ponownie rejestrować się jako uczestnicy.

III. Warunki udziału w Konferencji w charakterze uczestnika

§6 Przebieg rejestracji

 1. Uczestnikiem Konferencji staje się każda osoba, która przejdzie proces rejestracji, czyli wyśle swoje zgłoszenie przez odpowiedni formularz na stronie Konferencji, otrzyma e-mail z decyzją Organizatora o zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji i potwierdzi swój udział klikając odpowiedni link zamieszczony w e-mailu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konferencji (www.futuredevday.pl), przy czym:
  1. warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji, która odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji,
  2. rejestracja będzie przebiegać w turach, których terminy zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konferencji,
  3. rejestracja będzie polegać na podaniu następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, firma, miejsce zamieszkania,
  4. liczba miejsc w każdej turze rejestracji jest ograniczona, a o dostaniu się na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń,
  5. na proces rejestracyjny składają się następujące kroki:
   1. rejestracja przez stronę internetową, która została opisana w lit. a. – d.,
   2. potwierdzenie e-mailowe wysyłane przez Organizatora zaraz po dokonaniu rejestracji z informacją o tym, czy dana osoba dostała się na Konferencję,
   3. e-mail z linkiem aktywacyjnym wysłany przez Organizatora. Link należy kliknąć w celu potwierdzenia swojej obecności na Konferencji, będzie on aktywny przez 72 godziny od momentu otrzymania e-maila,
   4. po kliknięciu linka aktywacyjnego na stronie internetowej, do której prowadzi link pojawi się komunikat o tym, że potwierdzenie zostało zarejestrowane.
 3. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię serwera systemu, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 5. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, szczególnie przy wystąpieniu problemów technicznych, opisanych w ust. 4.
 6. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie elektronicznej na adres fdd@future-processing.com, najpóźniej 3 dni od dnia, w którym się zarejestrowały. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności zainteresowane osoby zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do rejestracji we własnym imieniu, nie ma możliwości rejestracji osób trzecich.
 8. Organizator w sprawach związanych z udziałem w Konferencji będzie kontaktować się bezpośrednio z uczestnikami.

§7

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na:
  1. przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, w celu dokonania niezbędnych czynności dotyczących organizacji Konferencji Future Dev Day. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  2. utrwalanie ich wizerunku podczas Konferencji Future Dev Day, w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, wideogramów lub utworów audiowizualnych; rejestrowanie materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów,
  3. wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach marketingowych (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocją i marketingiem firmy Future Processing Sp. z o.o.).
 2. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
 3. Organizator będzie się kontaktował z uczestnikami, w tym wysyłał informacje o Konferencji drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

IV. Przebieg konferencji

§8

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Po przybyciu na miejsce Konferencji prelegenci, uczestnicy i zaproszeni goście zobowiązani są do zgłoszenia się w punkcie rejestracyjnym, w którym otrzymają identyfikator.
 3. Wszystkie osoby uczestniczące w Konferencji zobowiązane są do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu.
 4. Podczas Konferencji Organizator zapewnia ciepły posiłek, przekąski oraz napoje.
 5. Organizator nie zapewnia noclegów ani przejazdu na miejsce Konferencji.
 6. Każdy prelegent i uczestnik Konferencji ma zagwarantowany wstęp na spotkanie integracyjne (afterparty), które odbędzie się po zakończeniu konferencji, w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 7. Program Konferencji został opublikowany na stronie www.futuredevday.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.

V. Warunki ogólne

§9

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128.
 2. Zgody, o których mowa w § 4 ust. 8 lit. d, § 7 ust. 1 lit. c mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres fdd@future-processing.com. Odwołanie zgód, o których mowa w § 4 ust. 8 lit. a, b, c oraz w § 7 ust. 1 lit. a, b skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień swojej niepełnosprawności mogą mieć problem z samodzielnym uczestnictwem w Konferencji, proszone są o przyjście w towarzystwie osoby asystującej (opiekuna).
 4. Opiekun osoby niepełnosprawnej, podobnie jak pozostali uczestnicy Konferencji, zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. O przybyciu w towarzystwie opiekuna należy poinformować Organizatora drogą e-mailową do 2 dni od zarejestrowania się na Konferencję.
 6. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

VI. Konkursy

§10

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani Współorganizatora, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora bezpośrednio oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.

VII. Postanowienia końcowe

§11

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.futuredevday.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 4. Wszelkie spory związane z różną interpretacja niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 5. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Na Konferencji obowiązuje zakaz reklamowania innych przedsiębiorstw niż Future Processing Sp. z o.o., ich produktów i organizowanych przez nie wydarzeń oraz prowadzenia działań rekrutacyjnych bez zgody Organizatora.
 8. Prelegenci i uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji.
 9. Prelegenci i uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się z nimi.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z prelegentami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
Ta strona używa plików cookies